Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Relacja z ostaniej sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010. Bardzo ciek ...

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Relacja z ostaniej sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010. Bardzo ciekawa lektura. Ostra dyskusja o faktach nie zawsze wygodnych.

XLII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się w sali Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ul. Parkowej 14. Obrady rozpoczęto o godz. 17.00, zakończono o godz. 20.30


W obradach uczestniczyło wg listy obecności 14 radnych.

Spoza Rady uczestniczyli :

1. Burmistrz Miasta – Janusz Sadowski

2. Skarbnik Miasta – Maria Karwowska

3. Radca Prawny – Daniela NastaszycZaproszeni Goście :

1. Janusz Chłopik – dyr. MCK

2. Ryszard Kalinowski – dyr. Miejskiego Zespołu Szkół

3. Wiesława Czerwińska – kierownik MOPS

4. Andrzej rzuciło – Dyrektor SP ZOZ

5. Artur Ryfiński – Komendant Komisariatu Policji

6. Jarosław Krupiński – Prezes OSP

7. Marianna Orlikowska – Radna Powiatowa

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej.

5. Wystąpienia zaproszonych Gości.

6. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu gminnego za okres kadencji 2006-2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie :

- wniesienia aportem wkładów niepieniężnych na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu i objęcia w zamian udziałów przez miasto Raciąż.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Podsumowanie pracy organów Rady Miejskiej,

- wręczenia okolicznościowych podziękowań.

11. Zamknięcie obrad.Ad. 1

Obrady XLII Zwyczajnej Sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Jeżak, stwierdził, iż w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi qworum, w którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Powitał wszystkich radnych , Pana Burmistrza Miasta, zaproszonych Gości oraz wszystkich przedstawicieli społeczeństwa.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż porządek Sesji otrzymali na piśmie, zaproponował wniesienie pod obrady uchwały w sprawach : - zwolnień od podatku od nieruchomości, - zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż. Następnie zapytał, kto jest za proponowanym porządkiem obrad. Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. Ad. 3 Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos. Radny Staniszewski zapytał Burmistrza czy odbył się odbiór Sali gimnastycznej, jeśli tak to kiedy. Radny Saniuk zapytał Burmistrza na jakim etapie są prace przy modernizacji hydroforni, jaki wpływ miało zażalenie Pana Wójta do Nadzoru Budowlanego odnośnie dotacji unijnej. Przewodniczący Rady w swoim imieniu, Prezesa Klubu Sportowego „ Błękitni” Raciąż oraz całego Zarządu złożył podziękowanie Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej, a w szczególności Naczelnikowi Janowi Smolińskiemu za pomoc na stadionie, który został zalany. Dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu i pomocy mógł odbyć się mecz piłki nożnej. Ponadto wspomniał, że dochodzi wiele krytycznych głosów i zdziwionych ludzi, że zrobiony został piękny stadion, a jednak występują podtopienia. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym problemie zwracając się do Pana Burmistrza , ażeby złożył reklamacje. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy taka reklamacja została złożona. Radny Adamski zapytał o elewację budynku ośrodka zdrowia, ponieważ zauważono, iż budynek ośrodka wygląda nie tak jak powinien wyglądać. Ponadto chciałbym zapytać jak wygląda sytuacja drogi nr 60, ponieważ obiecano nam, że do końca trzeciego kwartału zostano dokonane remonty odcinka, który przebiega przez nasze miasto. Radny Staniszewski zapytał, ile pieniędzy miasto otrzymało na budowę obwodnicy oraz chciałbym dowiedzieć się o koszt budowy uliczek prowadzących do nowego bloku. Ostatnio Burmistrz mówił, że był to koszt 25.000,00 złotych, a okazało się, że koszt ten był niestety o wiele wyższy. Radny Chrzanowski przypomniał o topoli stojącej w pobliżu rzeki, z tego co wiem nikt nie zbadał tej sprawy. Chciałbym wspomnieć, że nie usunięcie jej grozić może niebezpieczeństwem. Ponadto chciałbym prosić o zainteresowanie się rodzinami, które mieszkają w pobliżu rzeki „ Karsówki”, ponieważ w czasie wylewu rzeki poważnie zagrożone były ich posiadłości. Radny Lewandowski zapytał kiedy będzie oświetlony ośrodek zdrowia. Radny Saniuk zapytał Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji o wynagrodzenie za funkcję jaką wykonuje jako Prezes Klubu, ponieważ z tego co wie taka funkcja była zawsze funkcją społeczną bez żadnych wynagrodzeń. Przypominam sobie słowa radnego Godlewskiego, że pieniądze włożone w budowę stadionu wyrzucone są w błoto. Chciałbym zatem zapytać co Pan jako Prezes wtedy tam robił i za co brał pieniądze. Ponadto chciałbym poruszyć kwestię, która jest jak gdyby kwestią moralną. Dobrze na pewno zna Pan swoją przeszłość, kiedy był Pan referentem w Urzędzie Pracy od bezrobotnych, teraz za wszystko to, co Pan Burmistrz dla Pana zrobił , Pan to boisko tak „spieprzył”. Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu wczorajszym wpłynęło do biura rady pismo Państwa T., chciałbym dowiedzieć się, ponieważ jest to jak gdyby zażalenie na Pana Burmistrza i jego pracownika. W związku z tym proszę o przedstawienie tej sprawy. Wracając do sprawy, którą poruszył radny Chrzanowski odnośnie wylewającej rzeki, chciałbym nadmienić, iż na moje ręce wpłynęło pismo mieszkańców ul. Płockiej i Spółdzielczej , ażeby zająć się tym problemem. W piśmie tym poinformowali, że zwracali się już z pismem do Pana Burmistrza, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymali odpowiedzi w tym temacie. Moglibyśmy pomóc tym mieszkańcom, gdyż występuje tam duży problem, a my wydajemy bardzo duże pieniądze na remont uliczek, które mogłyby jeszcze dalej funkcjonować w tym mieście. Ad.4 Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji był do wglądu w biurze obsługi rady, zapoznał się z jego treścią, nie wnosi żadnych uwag, poprosił o przegłosowanie. Protokół z poprzedniej Sesji radni przyjęli jednogłośnie. Ad. 5 Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zaproszonych Gości chciałby zabrać głos. Głos zabrała radna powiatowa Marianna Orlikowska, która poinformowała, że bardzo mile wspomina minioną kadencję , w której bardzo dużo się wydarzyło i chciałaby za to podziękować wszystkim radnym oraz Panu Burmistrzowi. Wspomniała również, że ona jako radna powiatowa pomagała ludziom potrzebującym pomocy, ponieważ dla niej liczy się człowiek i tylko człowiek. Współpracując z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pomagała w otrzymywaniu refundacji na różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Chciałabym powiedzieć, iż taką formę pomocy mogłabym prowadzić dalej, gdyż uważam to za ogromny sukces. Jeśli nie będzie mnie w radzie powiatu, a będzie ktoś inny prosiłabym o kontynuację tego dzieła. Ad. 6 Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie sprawozdania z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu gminnego za okres kadencji 2006-2010. Burmistrz przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy Po przerwie wznowiono obrady. Ad. 7 Podjęcie uchwał : 1. Uchwała Nr XLII/228/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 listopada 2010 Roku wniesienia aportem wkładów niepieniężnych na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu i objęcia w zamian udziałów przez miasto Raciąż. . Uchwałę podjęło 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 2. Uchwała Nr XLII/229/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3. Uchwała Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na tablicach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Raciąż. Uchwałę podjęło 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Ad. 8 Głos zabrał Burmistrz Miasta, który odpowiadają na interpelacje radnego Staniszewskiego poinformował, iż odbiór Sali gimnastycznej jeszcze się nie odbył, jutro spodziewamy się wizyty przedstawiciela Straży Pożarnej , we wtorek sanepidu. Jeśli chodzi o Nadzór Budowlany przed dniem 17 listopada br. ma gościć w Raciążu i jakby były jakieś usterki to mamy miesiąc na ich usunięcie. Jeśli chodzi o interpelacje radnego Saniuka chcę powiedzieć, że prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody trwają. Pan Wójt składał skargę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zatrzymanie realizacji zadania. Stanowisko Nadzoru Budowlanego było negatywne w tym zakresie. Jeśli chodzi o interpelacje Przewodniczącego Jeżaka odnośnie stadionu, w związku z tym, że pojawiają się różne sygnały i problemy ja chciałbym złożyć wyjaśnienie, otóż zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem, który został rozliczony , natomiast co do samych mankamentów w związku z tym , że jest rok taki jaki, jaki jest. Pojawiły się częste powodzie i ulewy , które przyczyniły się do tego, że pewne mankamenty się pojawiły. Złożyłem do Pana Prezesa D. oficjalne pismo o wykonanie ekspertyzy i ustosunkowanie się do problemu. Chciałbym Państwa poinformować, iż że strony Urzędu Miejskiego nastąpiło przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania w zakresie zamówienia publicznego , pozyskanie środków, rozliczenie inwestycji. Jeśli jakieś mankamenty się pojawiły to nie można powiedzieć, że całość zadania została zmarnowana , jeśli trzeba będzie to naprawić to nie oznacza to, że 700.000,00 złotych został wyrzucone w błoto. Jeśli będzie trzeba dokonać wymiany czy naprawy części płyty to zostanie to wykonane. Jeśli chodzi o interpelacje radnego Adamskiego odnośnie elewacji ośrodka zdrowia chciałbym powiedzieć, że częściowo od frontu wykonano malowanie w sposób wadliwy, malowanie całego obiektu nastąpi po wykonaniu windy, usterki zostaną naprawione. Jeśli chodzi o drogę nr 60 wielokrotnie sprawa była przedmiotem naszych dyskusji. Generalna Dyrekcja zobowiązała się do naprawienia nawierzchni i dotychczas tego nie dokonała i do dzisiaj drogi tej nie przejęliśmy. Czy do końca roku to zrobią nie wiem, wiem tylko , że jest to w ich zakresie. Jeśli chodzi o interpelacje radnego Staniszewskiego odnośnie remontu uliczek przy ul. 19 stycznia i nowo powstałych uliczek przy nowym bloku chciałbym przypomnieć, iż przedstawiałem wydatki, jakie były poniesione z budżetu miasta na ostatniej sesji. Proszę , żeby pogłoskom nie wierzyć. Jeśli chodzi o interpelacje radnego Chrzanowskiego odnośnie topoli chciałbym powiedzieć, że tą sprawą zajmowaliśmy się z pracownikiem Panem Zaszewskim. Na dzień dzisiejszy nie odpowiem dlatego, że Starostwo Powiatowe musi wydać zgodę na usunięcie tego drzewa. Jeśli chodzi o mieszkańców , którzy mieszkają w pobliżu rzeki „ Karsówki” chciałbym powiedzieć, iż problem jest nam wszystkim znany, jest to jednak sprawa bardzo kosztowna i w zasadzie z dnia na dzień trudno problem ten jest rozwiązać. Potrzebne nam są na to środki z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy możemy tylko podejmować doraźne działania. Jeśli chodzi o interpelacje radnego Lewandowskiego odnośnie oświetlenia ośrodka zdrowia powiem, iż sprawa ta wiąże się z remontem i modernizacją ośrodka, oświetlenie nastąpi z chwilą zakończenia pierwszego etapu remontu i modernizacji. Jeśli chodzi o sprawę Państwa T. chciałbym powiedzieć, że najpierw decyzję lokalizacyjną musi przygotować architekt Pan K. , a dopiero ja pod decyzją mogę się podpisać. Państwo T. zwracali się z tym problemem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , do 30 listopada mamy czas na rozwiązanie problemu. Jeśli chodzi o mieszkańców ul. Płockiej i Spółdzielczej sygnalizowałem problem, że możemy doraźnie pomagać , natomiast trzeba będzie podjąć poważne kroki w celu melioracji rzeki, która przez wiele lat nie stanowiła problemu a problemem jest. Jeśli chodzi o interpelacje radnego Staniszewskiego odnośnie obwodnicy to chciałbym powiedzieć, że w trakcie wygłoszonego przeze mnie sprawozdania stwierdziłem, że inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o czym wszyscy wiemy. Miasto nie było inwestorem i pieniędzy na ten cel nie wydawało. Radny Staniszewski powiedział, iż cieszy się, że Burmistrz zdementował plotkę szczególnie, że niedawno w niezbyt popularnej gazecie dziennikarz niby sam napisał, że władze miasta pozyskały 78 milionów złotych. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że władze miasta nigdy nie dostały złotówki i nie miały z tą sprawą nic wspólnego. Radny Staniszewski powiedział, iż nie uzyskał odpowiedzi na temat odbioru Sali gimnastycznej. Burmistrz powiedział, że jest miesiąc czasu na usunięcie usterek. Moim zdaniem miesiąc to jest za mało. W takiej sytuacji nie ma Pan prawa tam wprowadzać ludzi jeśli nie ma odbioru. Burmistrz powiedział, iż uwagę tę przekazuje Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół. Radny Smoliński zapytał kto pokryje koszty naprawy stadionu. Burmistrz odpowiedział, na razie nie mówmy o kosztach dlatego, że musimy najpierw dokonać pewnych ustaleń. Procedura została poddana kontroli przez Urząd Marszałkowski, kontrola wypadła dobrze. Wykonawca przedstawił zaświadczenia, że ma odpowiednie preferencje, wygrał przetarg , podpisałem z nim umowę i jeśli uważa się, że wykonawca ten wykonał wadliwie zadanie to poniesie tego konsekwencje. Ja stadionu nie budowałem, zaczekajmy jakie będą skutki , jakie będą efekty. Powiem jeszcze, że nie jest to tak, że 700.000,00 złotych zostało zmarnowane. Radny Godlewski odniósł się do sprawy Państwa T.i poinformował, iż skarga tych Państwa dotyczy tego , że Urząd i Pan Burmistrz nie przestrzegają przepisów, co Kolegium w swojej decyzji wydanej temu Państwu wspomniał. Przykro mi, że przez 4 lata Pan Burmistrz nie nauczył się tego, że tak się nie robi. Państwo T. przez kilka miesiący nie mogą doczekać się decyzji od Pana Burmistrza. Jest to dla mnie zła sytuacja, że po 4 latach kończy Pan tak jak zaczynał łamiąc przepisy. Jeśli chodzi o stadion chciałbym przypomnieć, że Pan Burmistrz powiedział, iż to nie Prezes ma prowadzić tę inwestycję lecz Urząd i Burmistrz. Dziwię się teraz, ze jest problem z winnymi. To co Pan mówi, że wykonawca miał stosowne dokumenty, że był przetarg. To co ja słyszę teraz, to wynika z tego, że w projekcie nie było odwodnienia, a powinno być. Jeżeli przyjęto błędny projekt to miasto będzie płaciło za naprawę tego. Burmistrz ustosunkowując się do wypowiedzi odnośnie decyzji dla Państwa T. poinformował, iż decyzji administracyjnych wydajemy setki , natomiast pojawiają się czasami takie trudne sprawy jak ta tych Państwa. Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej to nie Państwo T. składali tylko pan W. Jedna strona chciała uzyskać tę decyzję , a druga była zainteresowana tym (Państwo T.), żeby decyzja ta nie była wydana. Skoro pojawiły się takie czy inne wątpliwości prawne , architekt przygotowujący decyzje po prostu jej nie przygotował. Ja nie mając projektu tej decyzji nie miałem prawa jej wydać. Natomiast jeśli chodzi o sprawę stadionu to zróbmy pewne rozgraniczenie i wyjaśnienie pewnych spraw. Do pewnego momentu była współpraca między mną a Panem Dyrektorem Chłopikiem. Do pewnego czasu pewne rozwiązania sygnalizował Pan Dyrektor i przyznam, że w pewnym momencie zaproponowałem zamienny projekt dotyczący ogrodzenia po wyburzeniu budynku od strony ul. Płockiej. Natomiast z całym szacunkiem ja szanowałem sugestie pana Dyrektora Chłopika i to co proponował. Dzisiaj to, ze Pan Dyrektor zmienił zdanie na temat współpracy ze mną to nie będę na ten temat nic mówił. Z kolei samo prowadzenie inwestycji nie było w gestii Pana Dyrektora Chłopika ze względów oczywistych. Pan Dyrektor do niczego nie dokładał ręki i o niczym nie wiedział. Nie chcę na nikogo składać odpowiedzialności. Gdyby nie był taki rok deszczowy być może ta kwestia do dnia dzisiejszego by nie wyszła. Ale dobrze , że tak się stało, ponieważ mamy gwarancję na to. Radny Godlewski podziękował za jasne zarysowanie odpowiedzialności , natomiast powiem, że nie do końca Pan to rozumie. Tu nie chodzi o to czy Pan wydał decyzję czy jej nie wydał. Jeżeli nie jest Pan w stanie wydać decyzji Państwu T. należy wszcząć postępowanie i poinformować strony. Odwracanie kota ogonem mnie nie przekonuje, bardziej do mnie mówi postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego , które pisze wyraźnie, że uznało zażalenie za uzasadnione oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn do 30 listopada i ustalenia osób winnych nie załatwienia sprawy w terminie. Przewodniczący Rady poinformował, iż Burmistrz miał obowiązek odpowiedzieć Państwu T., że nie jest w stanie w ciągu 30 dni wydać decyzji uzasadniając dlaczego i w związku z tym przedłuża termin o taki i taki czas. O to nam wszystkim chodzi. Pan tego nie zrobił, jak przez 4 lata zresztą bo nie odpowiadał Pan na pisma mieszkańcom. Ponadto chciałbym powiedzieć, że jestem trochę zażenowany, że sala gimnastyczna nie została odebrana. Tak jak wspomniał radny Staniszewski nie powinno wprowadzać się ludzi na tą salę. Ja w dniu 16 listopada br. jeszcze przed jej otwarciem będę się dowiadywał czy ten odbiór nastąpił. Jest to zbyt poważne, żeby to tak traktować. Jeśli chodzi o koszt remontu uliczek przy ul.19 stycznia chciałbym powiedzieć, że nie wierzę własnym uszom. Na ostatniej sesji rzeczywiście poinformował nas Pan o tych kosztach podając kwoty 20 tysięcy plus 4 tysiące plus 1 tysiąc czyli 25 tysięcy złotych. Mam wyciągi z protokołów, w których jest zapisana kwota przedstawiona przez Pana. Koszt ogólny podał Pan, że jest to kwota 87 tysięcy złotych czyli niecałe 25% . Chciałbym poinformować, że w dniu 24 września Br. koszt wykonania tych uliczek wynosił 45.986,09 złotych, a na dzień dzisiejszy wynosi 67.972,95 złotych śmiem twierdzić, że to jest trochę nie tak. Pan mówi, że podał rzeczywisty koszt na ostatniej sesji mówiąc także, że jeśli robi się jakieś zadania to zwiększają się koszty , ale te trochę to wychodzi 56 tysięcy a miało być 10 – 12 tysięcy złotych. Nie wiem dlaczego brnie Pan w takie rzeczy i nas okłamuje. Pan traktuje mnie, całą radę i społeczeństwo nie poważnie. Burmistrz powiedział, że jest trochę zaskoczony , ponieważ były pewne uzgodnienia z Panem Prezesem Wesołowskim, który jest dzisiaj nieobecny. Rzeczywiście tak jak mówiłem była faktura na 20 tysięcy brutto plus kilka tysięcy za materiały. Nie chcę w tym momencie brnąć dalej. Szkoda tylko, że Pan Przewodniczący był w Urzędzie i mnie o to nie zapytał, ja bym to wszystko wytłumaczył. Nie chcę w tym momencie mówić ani nie prawdy ani upierać się przy stanowisku , które przedstawiłem na ostatniej sesji. Naprawdę jestem zaskoczony wypowiedzią Pana Przewodniczącego. Kadencja trwa do piątku i jutro to wyjaśnimy. Nie chcę teraz odpowiadać, gdyż mógłbym odpowiedzieć coś nie trafnie. Przewodniczący Rady zapytał czy to jest jego wina, że takie koszty się pojawiły. Burmistrz odpowiedział, iż nie mówi, że jest to wina Przewodniczącego, tylko powiedział, że Przewodniczący mógł się o to zapytać, a on to by dokładnie sprawdził. Przewodniczący Rady poinformował, iż zestawienie kosztów otrzymał z referatu finansowego o poniesionych kosztach i nie wie co Pan Burmistrz chciałby jeszcze sprawdzać. Na ostatniej sesji podał swoją wersję i dzisiaj to potwierdził. Radny Staniszewski powiedział, że po raz kolejny słyszy z ust Pana Burmistrza niewiarygodne rzeczy. Na poprzedniej sesji dowiedzieliśmy się, że Pan Burmistrz podpisał pismo nie wiedząc jakie i oddał działki miejskie prywatnej firmie. Na tej sesji dowiadujemy się, że trafiają do Urzędu faktury na kwotę 25 tysięcy złotych, okazuje się, że ponad 60 tysięcy i Burmistrz o tym nie wie. To jest nie możliwe, żeby Burmistrz nie wiedział jakie wpływają faktury i na jaką kwotę za roboty zlecone. Tak Pan Burmistrz traktuje przez 4 lata radę , społeczeństwo o czym świadczy Pana Burmistrza w dniu dzisiejszym wystąpienie. Nie będę więcej się odnosił, gdyż będzie tak, że robimy kampanię i w trakcie tej kampanii odniesiemy się do Pana sukcesów. Jeśli te sukcesy były wyobrażam sobie jakie mogłyby być gdyby miastem rządził kompetentny i otwarty na współpracę Burmistrz. Burmistrz poinformował, że faktur i przelewów podpisujemy bardzo wiele, można było zapytać i dzisiaj bym wyjaśnił ze szczegółami. W mieście zostało zrobionych i załatwionych wiele spraw i nie znaczy to, że problemy trudne, które zostały nie rozwiązane nie świadczą tylko i wyłącznie o niekompetencji. W ciągu 4 lat kadencji pojawiało się szereg różnych spraw trudnych do załatwienia, ale one nie mogą przesłaniać setek spraw pozytywnych załatwianych z myślą o mieszkańcach. Jeśli pojawiają się jakieś problemy to najłatwiej jest powiedzieć, że Burmistrz jest niekompetentny zapominając o tym, że szereg działań podejmuje , które są załatwiane pozytywne. Radny Saniuk przeprosił Dyrektora Chłopika za słowa, które wyraził w jego kierunku mówiąc, że nie wie za co Dyrektor bierze pieniądze. To, że użyłem sława „ spieprzył” to słowo to nie jest takie groźne. Ogólnie cenię Pana tak dalece, że nie było moją intencją , żeby Pana obrażać. Widzę, że Panowie radni mają jakieś obiekcje co do działań Pana Burmistrza , sugerujecie, że kwoty przedstawione przez Burmistrza są kwotami podejrzanymi to ja się dziwię, jesteście specjalistami od doniesień, proszę napisać do Prokuratury, że trzeba przetrzepać Pana Burmistrza. Kierując słowa do radnego Godlewskiego powiedział, iż radny w dużej części snuje oskarżenia. Żeby Pana nie obrazić to powiem, że one są nie sprawiedliwe , one bolą. W wielu przypadkach oskarżenia te nie mają pokrycia w faktach. Taki ból jest również we mnie, gdyż Pan sugerował, że ja wszedłem w układ z Panem Burmistrzem i coś zachachmęciłem z ziemią, na której buduje się Cedrob. Chciałbym Pana spytać , bo mnie jest ciężko z tym żyć, jak się żyje Panu po takich oskarżeniach. Ad. 9 Radny Godlewski poinformował, że jeśli radny Saniuk uważa, że ja coś takiego mu zarzucałem , ma prawo zgłosić to do Prokuratury. Głos zabrał Dyrektor Chłopik, który poinformował, iż przeprosiny , które złożył mi radny Saniuk nie były satysfakcjonujące , gdyż troszeczkę wyminął się z oszczerstwem i zarzutem jeśli chodzi o moją osobę. Radny powiedział, że Klub istnieje tyle lat , żaden z Prezesów nie otrzymywał wynagrodzenia. Chciałbym powiedzieć, że od momentu, kiedy objąłem stanowisko Prezesa nie otrzymałem ani złotówki. Jest to funkcja społeczna i proszę nie mylić stanowiska Dyrektora ze stanowiskiem Prezesa Klubu. Jest to stowarzyszenie i my działamy społecznie. Słowa wypowiedziane przez radnego Saniuka bardzo mnie uraziły. Ponadto chciałbym poinformować, że w czasie pracy jaką wykonywałem w Urzędzie Pracy nie byłem referentem, a podinspektorem. Obrady sesji nie są miejscem, ażeby przedstawiać swoją karierę zawodową i nie chciałbym, żeby na obradach sesji była prowadzona kampania wyborcza. Prezes zwracając się do Burmistrza powiedział, iż czuje się odpowiedzialny za to co jest dzisiaj na stadionie. Starałem się i pracowałem społecznie na tym obiekcie , bo nie są to obiekty przekazane pod MCK,Sir , musi mieć pan tego świadomość. Nie byłem inwestorem, a słowa radnego Saniuka , który powiedział, że „spieprzył” było słowem być może i delikatnym, zawsze można było użyć mocniejszych słów. Chciałbym, ażeby na tej sali stanęli : projektant, wykonawca , inwestor i żeby Pan Saniuk jeszcze raz tego słowa użył. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy być może będzie mniej opadów , boisko będzie wyglądało tak jak powinno wyglądać. Zasiągnełem opinii niezależnego eksperta odnośnie wykonania murawy , który pytał jak długo i w jakiej ilości woda utrzymywała się na murawie, ponieważ tak sytuacja mogła doprowadzić do obniżenia boiska. Nie wiem pod jakim kątem kierowane są do mnie uwagi, to co robiłem, robiłem społecznie. Czuję się urażony. Burmistrz poinformował, iż należało kilka miesięcy temu rzeczowo o tym porozmawiać i wskazać , gdzie widzimy problem, który należy rozwiązać. Ja jako inwestor czuje się odpowiedzialny za całość, ale nie wolno obwiniać za to mnie , gdyż ja tego boiska własnoręcznie nie lepiłem. Chciałbym nadmienić, że w publikacjach na stronie internetowej raciaz.eu pojawiały się wypowiedzi Pana Mariusza Godlewskiego na temat złych współczynników czy dobrych współczynników. Łatwo jest kogoś krytykować , ale powiem, że na kilkaset trudnych spraw może zdarzyć się jedna trudna sprawa , z którą należałoby zaczekać, ponieważ jeśli miałoby się załatwić ją źle to lepiej trochę poczekać. Przykładem może być sprawa Pana W. i Państwa T. Wracając do wpisów na stronie internetowej chciałbym powiedzieć, iż Panowie, którzy to zrobili nie mają o sprawach funduszy unijnych bladego pojęcia. Jeśli chodzi o sprawy pozyskiwania środków w ramach RPO jak i w ramach PROW-u bardzo istotny był wskaźnik „ G”. Mówienie o tym, że jest coś nie tak było nie na miejscu, trzeba mieć na wszystko wiedzę, żeby się wypowiadać. Jest jeszcze jedna sprawa dotycząca remontu ulicy przy ul. Nadrzecznej o czym panowie radni Staniszewski i Przewodniczący Rady sygnalizowali na początku 2009 roku. Ulica ta została wyremontowana wraz z chodnikami, chociaż mogło to być wykonane dopiero w tym roku. Jeśli inni radni zgłaszają remonty na innych ulicach to jest już nie dobrze i są jakieś zarzuty. Wtedy nie pytaliście Panowie radni ile kosztowała ul. Nadrzeczna, a jeśli chodzi o inną ulice to skrupulatnie tego pilnujecie. Chciałbym prosić o trochę obiektywizmu, ponieważ problemów jest bardzo dużo. Przewodniczący Rady powiedział, że teraz wynika tak, że jest to nasza wina, że została zrobiona ul. Nadrzeczna. Burmistrz poinformował, że nie mówi o tym, że coś jest czyjąś winą. Powiedziałem , że ulica została wykonana chociaż nie musiała, ponieważ mogłaby być wykonana wiosną tego roku z wykorzystaniem z funduszu unijnego. Przewodniczący Rady zapytał czy Burmistrz wiedział o tym , że pozyskamy na to fundusze unijne, bo my nie. Burmistrz poinformował tylko, że bardzo dobrze, że zostało to wykonane. Dziękuję. Przewodniczący Rady stwierdził, albo Burmistrz nie wiedział, albo wiedział tylko to zataił. My żebyśmy wiedzieli prawdę na pewno byśmy się wstrzymali z tym remontem. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawą kontrowersyjną przez okres całej kadencji , wzbudzającą wiele emocji były roboty publiczne i interwencyjne. Przez cały czas przychodzili do mnie ludzie z pretensjami , że rada nie chce dawać pieniędzy , że rada wyznacza ludzi do przyjęcia. W związku z tym chciałbym wydać oświadczenie : „W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi odpowiedzialności za organizowanie przez miasto Raciąż oraz jednostki podległe robót publicznych i interwencyjnych, oświadczam, że za organizację tych robót, wybór pracowników oraz ich zatrudnienie odpowiada pracodawca. W przypadku osób zatrudnianych bezpośrednio przez Urząd Miejski w Raciążu odpowiedzialnym za wszelkie aspekty związane z organizacją robót oraz ich przebiegiem jest burmistrz miasta. Burmistrz podejmuje decyzje i jest odpowiedzialny za wybór pracowników i ich zatrudnienie, nadzór nad wykonywaną pracą oraz rozwiązywanie umów o pracę. Burmistrz odpowiada także za organizację pracy – rodzaj pracy przydzielanej poszczególnym pracownikom, sposób i miejsce jej wykonywania, egzekwowanie obowiązków oraz czas pracy osób zatrudnionych. Rada Miejska nie ma żadnych kompetencji związanych z organizacją prac publicznych i interwencyjnych . Nie wskazuje osób, które należy zatrudniać ani też rodzaju czy czasu pracy. Rada Miejska nie decyduje o żadnych innych aspektach organizacyjnych związanych z pracami publicznymi i interwencyjnymi. Za wszystkie sprawy z tym związane odpowiedzialny jest burmistrz miasta. W ramach swoich kompetencji Rada Miasta zabezpiecza jedynie na wniosek burmistrza środki przeznaczone na prace publiczne i interwencyjne w budżecie miasta Raciąża. W kadencji 2006 – 2010 zatwierdzano zawsze takie środki na zatrudnianie jakie proponował burmistrz. Zabezpieczano tyle pieniędzy w budżecie, ile planowano wydatkować. Jednocześnie informuję, że ani Rada Miejska ani też żaden z radnych nigdy nie był przeciwko organizacji prac interwencyjnych i publicznych. Radni domagali się natomiast podania jasnych kryteriów zatrudniania, kolejności zatrudniania, dotrzymywania limitów wydatkowych zaproponowanych przez burmistrza i zapisanych w uchwale budżetowej oraz usprawnienia i właściwego nadzoru nad osobami zatrudnionymi w ramach tych robót. Dla jasności organizowania tych prac i zatrudniania poszczególnych osób Rada proponowała burmistrzowi utworzenie komisji, która zajęłaby się tymi sprawami. Jednak nie spotkało się to z akceptacją pana burmistrza, który wolał zajmować się tymi sprawami jednoosobowo”. Ponadto powiedział, iż ma nadzieję , że to wystąpienie raz na zawsze zakończy jakieś oczernianie , okłamywanie i podawanie błędnych informacji. Radny Grzegorz Machciński złożył podziękowanie Pani radnej powiatowej Mariannie Orlikowskiej za zaangażowanie się w pomoc ludziom niepełnosprawnym. Głos zabrał mieszkaniec miasta, były Burmistrz Miasta Raciąż w kadencji 2002-2006 Pan Czesław Szpojankowski, który poinformował, iż docierają do niego różnego rodzaju informacje na temat działań poprzednich władz. Zostały naruszone moje dobra osobiste. Opierając się na faktach chciałbym zadać jedno pytanie Panu Burmistrzowi, przedstawić jedno wyjaśnienie i wydać jedno oświadczenie. Ponadto w żadne dyskusje nie będę się wdawał i nie odpowiadał na żadne pytania. Sprawa dotyczy tego, że na jednej z sesji Pan Burmistrz obwieścił mieszkańcom oraz radzie , że w Urzędzie Miejski w Raciążu trwa bardzo poważne śledztwo. Chciałbym , ażeby Pan publicznie patrząc mi w oczy powiedzieć jaki jest efekt tego śledztwa. Burmistrz powiedział, iż takiego oświadczenia nie wydawał i nie wie o czym Pan Szpojankowski mówi. Pan Szpojankowski poinformował, iż pozwoli sobie sięgnąć do protokołu i do nagrania z sesji , na której Burmistrz to powiedział. Słyszałem również, że nawet gromkie oklaski się pojawiły , że nareszcie zrobi się porządek. Jeśli Pan nie wie o żadnym śledztwie to ja powiem, iż śledztwo takie było. Wiem, że badane były wszystkie prowadzone przeze mnie inwestycje z dziesięciu lat. Nawet nie byłem zapytany w sprawie. Zatem dziękuję Panu za to, że zrobił Pan taki ruch. Ja wyszedłem po 20 latach z Urzędu jak łza czyściutki. Usłyszałem również, że są przeszkadzania w budowie mieszalni pasz , wiem, że pod koniec z którejś z sesji Pan Burmistrz biegał i pokazywał niektórym radnym decyzję Wojewody odmawiającą wszczęcia postępowania, w której widnieje moje nazwisko, a ja nie jestem stroną. Chciałbym powiedzieć, że nauczony tym, że już była proponowana budowa fabryki „ trucizny” do produkcji masy asfaltowej przy ul. Dworcowej. Zainterweniowałem zdecydowanie , ażeby w tym miejscu taka firma nie powstała. Nie po to w swojej kadencji z radą walczyłem , żeby poszerzyć granice miasta o drugie tyle, żeby tego typu firmy trujące lokalizować w mieście. Nauczony tym przykładem zainteresowałem się od strony prawnej jak została prowadzona inwestycja, czy odpowiada warunkom ochrony środowiska. Dotarła do mnie informacja, że Pan Burmistrz wydał decyzje środowiskową , do której chciało wgląd zrobić Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Płońskiej, które w swoim statucie ma zapisaną ochronę środowiska. Jak mi wiadomo decyzja ta została przemycona, że w czasie nie dotarła do tychże zainteresowanych. Uważam, że została ona wprowadzona do obrotu nie prawnie. Jak to się skończy to zapewniam , że docieknę tego wszystkiego. Jestem już na takim etapie , że będę miał wgląd do wszelkiej dokumentacji dotyczącej tej inwestycji. Oświadczam, że nie chce absolutnie przerywać tej budowy , natomiast chce wiedzieć co zawiera decyzja środowiskowa, jaki jest operat i jakie są zabezpieczenia. Chciałbym podnieść kwestię budżetu jaki zastał Pan Burmistrz rozpoczynając swoją pracę w Urzędzie. Trzeba było wspomnieć, że nie jest to dług tylko powstały za jeszcze większe pieniądze piękne inwestycje tak jak np. ciepłownia , dzięki której zostało zlikwidowanych 18 kotłowni lokalnych. Chcę powiedzieć, że umowa jest tak zawarta, że co roku do budżetu miasta wpływa ponad 200 tysięcy złotych za dzierżawę i podatek od nieruchomości. Kotłownia ta w ciągu 15 lat spłaci wszystkie pożyczki sama za siebie. Umowa mówi, że dzierżawca ma zapłacić ponad 3 miliony złotych. Ten malejący dług to nie jest jakaś czyjaś zasługa, tylko wypływa to normalnie z umowy między bankiem. Obawiam się tylko tego, że miasto nie nalicza sobie za korzystanie ze środowiska dot. to sprawy wysypiska i zaległości sięgają pond milion złotych , o czym się nic nie mówi. Jeżeli nie będą uregulowane te środki to miasto jednej złotówki nie pozyska z unii europejskiej. Chciałbym wspomnieć, iż Raciąż w kadencji 2002-2006 zajmował 16 miejsce w Polsce w klasyfikacji prowadzonej przez wspólnotę samorządową, 10 miejsce i 6 miejsce w Polsce. Dzisiaj mimo usilnych starań , gdzie jest 250 miast i gmin klasyfikowanych Raciąża nie widzimy. Jeśli chodzi o sprawę obwodnicy dzisiaj się trochę wyjaśniło dzięki interpelacji radnego Staniszewskiego, że to co ukazało się w brukowej gazecie, bo tak ją można nazwać , że pieniądze na obwodnicę załatwił Pan Burmistrz Sadowski. Chciałbym powiedzieć, że mam pismo z Dyrekcji Generalnej , gdzie Pan Burmistrz pyta jak wygląda harmonogram obwodnicy miasta Raciąż. Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na pismo z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie zaawansowania prac dotyczących projektu Budowu obwodnicy Raciąża przekazała zestawienie terminów realizacji przedmiotowego projektu. Przewidywany termin realizacji to miał być termin 31 lipca 2007 roku. Z uwagi tej, że były protesty 3 właścicieli działek budowa obwodnicy została opóźniona. Żeby nie ten fakt obwodnica byłaby właśnie oddana w 2007 roku. Chciałbym na zakończenie powiedzieć ile trzeba mieć w sobie cynizmu, żeby tak pięknie manipulować. W swoim życiu spotkałem się z tym pierwszy raz. Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi Pana Szpojankowskiego powiedział, że cyfry nie kłamią. Na początku kadencji i w trakcie jej trwania przez cały czas mieliśmy dokładne informacje na temat budżetu, zadłużenia itd. Jeśli chodzi o ciepłownię , którą zbudowaną za wiele milionów złotych Pan Burmistrz Szpojankowski za zgodą rady , ale nie za moją w ostatnim okresie swojego urzędowania wydzierżawił . 450 tysięcy złotych wpłynęło jeszcze przed upływem uprzedniej kadencji. 150 tysięcy wpłynęło w następnym okresie. Prawda jest taka , że jeśli 200 tysięcy złotych z tytułu podatków i dzierżawy wpływa to 688 tysięcy złotych plus około 130 tysięcy odsetek spłacamy rocznie. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o obwodnicę nigdy nie mówiłem , że ja rozpocząłem sprawę budowy. Nigdy nie mówiłem, że ja ją zbudowałem. 16 lutego 2008 roku została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego zatwierdzająca projekt budowy. Mógłbym polemizować jeśli chodzi o inne sprawy , ale nie będę tego czynił, ponieważ nie jest to czas i miejsce. Radny Saniuk powiedział, iż jest zaniepokojony sytuacją kotłowni i wysypiska śmieci dlatego, że ciąży na nas obowiązek , żeby w jakiś sposób wysypisko to zrekultywować. Przez 20 lat nie tylko mieszkańcy miasta wywozili śmieci, czynili to również mieszkańcy gminy. Po przejęciu przez Pana burmistrza Szpojankowskiego terenu z wysypiskiem śmieci jak gdyby ten obowiązek spadł na nas. Rekultywacja byłaby tak kosztowna, że to by zadłużyło miasto na kilkadziesiąt lat. Musimy w ten temat zaangażować Pana Wójta, ponieważ nie jest to tylko nasza wina. Kara, która w tej chwili ciąży na mieście nie jest karą z tej kadencji rady. Jeśli chodzi o kotłownię powiem, że wiele rodzin odłączyło się od kotłowni z uwagi dużych kosztów, jakie ponosili. Istnieje też inne niebezpieczeństwo, otóż dzierżawca tejże kotłowni ma kapitał na sumę 50 tysięcy złotych tzn. odpowiada majątkiem do tej wysokości. Gdyby z jego przyczyny kotłownia nie zdałaby egzaminu to on koszty może ponieść tylko do tej kwoty. Istnieje obawa , że może on odstąpić od umowy. Należałoby jednak to zweryfikować , gdyż nie wiadomo co będzie, kiedy minie15 lat. Dzierżawca co na tym zarobi będzie pchał sobie do kieszeni, a po 15 latach powie dziękuje, oddaje wam kotłownię i powie róbcie sobie z ty, co chcecie. Pan Szpojankowski zwracając się do radnego Saniuk powiedział, iż jest on laikiem, który nie potrafi odróżniać ekonomii. Chciałbym powiedzieć, że na tą kotłownię dostaliśmy 2 miliony dotacji. Jeśli chodzi o dzierżawę jest ona na 15 lat i chciałbym, żeby Pan radny Saniuk poszedł i zobaczył jakie przynosi zyski dla miasta. Są mieszkańcy, którzy są zadowoleni z jej korzystania. To co mówi radny nie ma żadnego sensu, jest to tylko takie ględzenie. Przewodniczący Rady wspomniał, iż temat wysypiska był poruszany już kilka razy, pytałem Pana Burmistrza co zrobił w tej gestii czy wystąpił o przedłużenie terminu. Pytam jeszcze raz czy Pan Burmistrz wystąpił o przedłużenie terminu. Burmistrz odpowiedział, że wystąpił o przedłużenie terminu. Radny Saniuk zwracając się do Pana Szpojankowskiego powiedział, Pan nazwał mnie laikiem, ale ja mam jakieś osiągnięcia gospodarcze i jakąś działalność prowadzę, a Pan miał trzy działalności i wszystkie splajtowały. Radny Chrzanowski poinformował, iż korzysta z ogrzewania z kotłowni i jest zadowolony, ogrzewanie to jest tańsze niż każde inne. Naprawdę się opłaca. Mieszkaniec miasta Ryszard W. zapytał Burmistrza czy zmienił zdanie w stosunku do jego sprawy. Ponadto do końca października miała być opinia w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym zapytać czy plan ten jest i czy będzie wyłożony do wglądu publicznego. Burmistrz poinformował , iż sprawa Pana W. była analizowana przez 4 lata kadencji i ani on, ani Wysoka Rada nie wystąpiła z postulatem by ująć w budżecie miasta kwotę kilku dziesięciu tysięcy złotych by odkupić działkę , którą Pan W. sprzedał Państwu B., a którą by rozwiązać problem należałoby odkupić. Jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego spływają opinię, jeszcze wszystkich nie ma. Sądzę, że na dniach będą już wszystkie. W tej kadencji Wysoka Rada nie zdążyła uchwalić Planu. Pan W. zapytał czy do końca listopada otrzyma odpowiedź na pismo, które złożył do Pana burmistrza. Burmistrz odpowiedział, że jest termin , do którego ustosunkuje się. Głos zabrał mieszkaniec miasta Pan Henryk K., który powiedział, że to co słyszy podczas obrad dzisiejszej sesji to ogarnia go wielki smutek. Kończy się kadencja, spotykamy się w kampanii wyborczej , są ataki, słowa, które mają na celu przysporzenie sobie głosów. Sprawy, które były wcześniej rozstrząsywane miedzy innymi sprawa Pani T. Chciałbym, powiedzieć, że jest to sprawa bardzo prosta. W rządzeniu nie może tak być, że ja chce się przypodobać tej drugiej stronie. Gdzieś musi być postawiona kropka, a prawo uszanowane. Coś zostało pomieszane i pomotane. Urząd Miasta jest po to , żeby pomagać mieszkańcom, a nie komplikować i utrudniać. Jeśli chodzi o stadion uważam, że jest to też sprawa zbyt prosta, powinno wszystko zostać zniwelowane. Poza tym powinien być jakiś nadzór , chodzi tu o pieniądze, żeby nie wrzucić ich w błoto. Przewodniczący Rady poruszył problem ogrzewania przy ul. 19 Stycznia, po czy poprosił o zabranie głosu mieszkańca jednego z bloków Pana Ż. odnośnie tej sprawy. Pan Ż. poinformował , że ponad miesiąc temu rozmawiał z Burmistrzem na temat ogrzewania. Pan Burmistrz obiecywał, że sprawa będzie załatwiona, jednak do dzisiaj nie została załatwiona. Burmistrz odpowiedział, iż podejmie natychmiastowe działanie i będzie na pewno to załatwione. Ad. 10 Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Staniszewskiego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 listopada 2010 roku, na którym Komisja dokonała podsumowania pracy Rady Miejskiej mijającej kadencji. ( protokół stanowi załącznik ) Przewodniczący Rady poinformował , w dniu 12 listopada br. upływa kadencja Rady Miejskiej, której miał przyjemność i zaszczyt przewodniczyć. Jednakże już w tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami związanymi z pracą Rady i moją jako Jej przewodniczącego. Obecna kadencja Rady to przede wszystkim działania, których motorem w dużej mierze były państwa pomysły, sugestie, uwagi i wnioski. Moim zadaniem jako radnego a zarazem przewodniczącego było uświadomienie Państwu rangi Rady w działaniach na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Liczne Państwa bytności na sprawowanych przeze mnie cotygodniowych dyżurach i bezpośrednie kontakty choćby na ulicach miasta potwierdzają, ze z każdym dniem sprawowanie mandatu rosło Państwa zaufanie do Rady a wraz z nim nadzieja na rozwiązanie nie cierpiących zwłoki problemów. Nie pozostawały one w próżni lecz były na bieżąco przenoszone i omawiane na posiedzeniach stałych komisji Rady i sesjach. Zrozumiałym jest, że nie wszystkie z nich udało się ku mojemu niezadowoleniu rozwiązać, nie we wszystkich bowiem sprawach kompetencja Rady jest właściwa. Wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców sesje Rady organizowałem poza godzinami pracy, w godzinach popołudniowych. Dziękując tym Państwu, którzy uczestniczyli w posiedzeniach jestem przekonany, że w następnej kadencji tradycja takiego organizowania sesji zostanie zachowana co zachęci jeszcze liczniejsze niż dotychczas grono mieszkańców do aktywnego w nich uczestnictwa. W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za owocną współpracę kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, pracownikom Urzędu, a w szczególności Pani Skarbnik Marii Karwowskiej, pracownikowi ds. obsługi Rady Pani Elżbiecie Grala, Pani mecenas Danieli Nastaszyc. Szczególne podziękowania składam Państwu radnym za współpracę, zrozumienie i wsparcie. Wszystkim kandydatom do piastowania mandatu radnego życzę sukcesu wyborczego a mieszkańcom mojego Miasta samych trafnych i zgodnych z oczekiwaniami wyborów pozostawiając ocenę pracy rady tej kadencji w Państwa rękach. Przewodniczący Rady Miejskiej złożył okolicznościowe podziękowania za współpracę z Radą Miejską w kadencji 2006-2010 następującym osobom : 1. Panu Arturowi Ryfińskiemu – Komendantowi Komisariatu Policji w Raciążu. 2. Panu Sławomirowi Wesołowskiemu- Prezesowi PGKiM 3. Panu Andrzejowi Rzuciło – Dyrektorowi SP ZOZ. 4. Panu Januszowi Chłopikowi – Dyrektorowi MCK,Sir 5. Pani Wiesławie Czerwińskiej – Kierownikowi MOPS 6. Panu Ryszardowi Kalinowskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół. 7. Panu Jarosławowi Krupińskiemu – Prezesowi OSP 8. Pani Danieli Nastrzyc – Radcy Prawnemu. 9. Pani Marii Karwowskiej – Skarbnikowi Miasta 10.Pani Elżbiecie Grala – pracownikowi d/s obsługi Rady. Następnie złożył podziękowania radnym Rady Miejskiej kadencji 2006-2010. Burmistrz złożył podziękowanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej za współpracę w kadencji 2006-2010 oraz radnym informując, iż dzięki tej współpracy udało się wiele w mieście zrobić. Szczególne podziękowania kierował do tych radnych, którzy jak stwierdził szczególnie go wspierali i mobilizowali oraz tym, którzy zwracali mi uwagę na pewne niedociągnięcia. Ad. 11 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął XLII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Raciążu.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: