Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Wniosek do Rzecznika Finansów Publicznych.

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Wniosek do Rzecznika Finansów Publicznych.

Radni Rady Miejskiej w Raciążu podjęli na ostatniej sesji uchwałę w sprawie skierowania wniosku do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o sprawdzenie zgodności z prawem finansów publicznych umów podpisanych przez burmistrza Janusza Sadowskiego. Zdaniem radnych istnieją nieprawidłowości w kwotach zawartych w umowach z wykonawcami a uchwałą budżetową obowiązującą w momencie ich podpisania.


Rada Miejska w takiej sytuacji jest zobowiązana do podjęcia uchwały o zawiadomieniu o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Artykuł 93 ustawy nie pozostawia w tym względzie radnym wyboru. Zgodnie z nim, zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych (czyli Rada Miejska w Raciążu) składa niezwłocznie. Prawo nie pozostawia wyboru w tej sprawie czy składać czy nie, istnieje prawny obowiązek zawiadomienia. Z wnioskiem o podjęcie uchwały zwrócił się do Rady Miejskiej w Raciążu pismem RIO-IV-R-69/10 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. Miało to miejsce jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Zgodnie z artykułem 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz miasta. Przysługuje mu wyłączne prawo do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę. Nie ma więc w tym względzie burmistrz samodzielnej pozycji. Jest organem wykonawczym w stosunku do uchwał podjętych przez Radę Miasta. Nie może samodzielnie kreować wydatków ani zaciągać zobowiązań ponad zapisy uchwały budżetowej.

Zdaniem radnych burmistrz Janusz Sadowski przekroczył upoważnienie z uchwały budżetowej przy podpisywaniu umowy na budowę sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół. Inwestycję tę wprowadziła do budżetu na rok 2009 Rada Miejska w Raciążu. Przeznaczyła na nią w budżecie w pierwszym roku realizacji 600 000 zł. Tymczasem burmistrz Sadowski podpisał umowę z wykonawcą na kwotę 1 525 978,73 zł. Burmistrz nie zwołał sesji w tej sprawie i podpisując umowę przekroczył upoważnienie o prawie milion złotych. Dodatkowo dyscyplina finansów publicznych zdaniem Rady Miejskiej w Raciążu mogła zostać naruszona przy zawierania umów z PUP w Płońsku. Na 2009 rok Rada Miasta zgodnie z projektem złożonym przez burmistrza, przewidziała w budżecie na zatrudnianie w ramach prac publicznych i interwencyjnych kwotę 200 000 zł. W trakcie roku budżetowego burmistrz nie zwracał się do rady o zwiększenie środków na ten cel, co bez problemu by uzyskał. Tymczasem w trakcie roku burmistrz podpisał umowy skutkujące zobowiązaniami oraz częściowo wypłatą z kasy miasta z tego tytułu kwoty w wysokości około 340 000 zł. Dopiero na koniec roku budżetowego kwotę faktycznie poniesionych wydatków wprowadzono do budżetu na rok 2009. W gazecie lokalnej Puls Raciąża urzędnicy podali jeszcze inną kwotę wydatków na ten cel: 362 832 zł. Burmistrz miasta mógł również naruszyć dyscyplinę finansów publicznych podczas podpisania umowy na budowę pompowni ścieków przy ulicy 19 stycznia. Środki w budżecie w dniu podpisania umowy zagwarantowane były do wysokości 110.000 zł a umowę zawarto na kwotę 156 526 zł. W każdym z powyższych przypadków przed podpisaniem umów, burmistrz powinien zwrócić się w tej sprawie do Rady Miejskiej o zwołanie sesji.

W każdym z powyższych przypadków możliwe było zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej i zwiększenie upoważnień budżetowych. Nie byłoby z tym żadnych problemów. I tak należało zrobić, żeby postąpić zgodnie z prawem. Wszystkie te inwestycje były popierane przez radnych. Rada zawsze w tym względzie przystawała na propozycje burmistrza i przyjmowała proponowane przez niego zmiany w budżecie. Niestety Rada nie była informowana o kwotach podpisanych umów i konieczności dokonania zmian przed ich podpisaniem. Jaka odpowiedzialność grozi burmistrzowi? Raczej niewielka, np. upomnienie ewentualnie kara pieniężna, gdyż burmistrz Janusz Sadowski został już uznany winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednak odstąpiono od jego ukarania.

Podsumowując, Rada Miejska nie głosowała nad winą czy karaniem burmistrza, ale na wniosek Rzecznika przyjęła uchwałę o powiadomieniu Rzecznika o faktach, mogących naruszyć dyscyplinę finansów publicznych. Fakty te nie budzą wątpliwości, są bezsporne i potwierdzone przez samego burmistrza Janusza Sadowskiego. Burmistrz wielokrotnie naruszył kompetencje Rady Miejskiej.

W państwie prawa obowiązują zasady prawne. Po to jest Rada Miejska i społeczeństwo wybiera radnych, żeby zachować fundamenty demokracji i żeby decyzje nie były podejmowane przez burmistrza jednoosobowo. Po to tysiące ludzi głosują także na radnych, nie tylko na burmistrza. Burmistrzowi również przysługuje prawo zwrócenia się do nadzoru Wojewody, o sprawdzenie zgodności podjętych uchwał z prawem. Burmistrz Sadowski w obecnej kadencji już dwukrotnie korzystał z tego prawa i zwracał się z wnioskiem o sprawdzenie uchwał Rady pod kątem prawnym do Wojewody. Skorzystał z przysługującego mu prawa i żadnemu z radnych nie przyszło do głowy tego kwestionować ani zwracać na to uwagi. Dura lex sed lex – twarde prawo ale prawo. Wszyscy musimy się w jego ramach poruszać. Dlatego wniosek do rzecznika należy traktować w kategorii przestrzegania norm prawnych i wypełniania obowiązków ustawowych, zarówno przez Radę Miejską w Raciążu jak i Burmistrza Miasta Raciąż.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: