Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Rada Miejska nie udzieliła absolutorium za rok 2011 burmistrzowi Raciąż ...

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Rada Miejska nie udzieliła absolutorium za rok 2011 burmistrzowi Raciąża

Burmistrz Raciąża Janusz Sadowski nie otrzymał absolutorium od Rady Miejskiej za wykonanie budżetu w roku 2011. O nieudzielenie absolutorium wnioskowała Komisja Rewizyjna. Komisja dokonała kontroli prawidłowości wykonania budżetu miasta za 2011 rok w oparciu o przedłożone dokumenty biorąc pod uwagę aspekt celowości, gospodarności i rzetelności wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

W trakcie kontroli stwierdzono brak wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych, niestosowanie ustawy „Prawo zamówień publicznych”, brak gospodarności środkami publicznymi ze strony burmistrza oraz zmniejszenie dochodów budżetowych poprzez umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych spółce PGKiM (około 30 tys. zł) bez jakiejkolwiek konsultacji z Radą Miejską. Wskutek tej decyzji zostały zaniżone wpływy do budżetu miasta i ograniczone środki na wydatki inwestycyjne.

W toku przeprowadzonej kontroli finansowej stwierdzono również, iż burmistrz zaniżył wpływ dochodów do budżetu miasta poprzez nieprzyjęcie pomocy finansowej, udzielonej w formie dotacji od Rady Gminy Raciąż w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Burmistrz nie miał prawa podjąć takiej decyzji, gdyż nie leży to w jego kompetencjach. To do zadań Rady Miejskiej należy decydowanie i podejmowanie uchwał w sprawach dochodów i wydatków budżetu, a nie do osobistej decyzji burmistrza. Podjęcie takiej decyzji ze strony burmistrza jednoosobowo, wchodząc w kompetencje Rady Miejskiej i nie informując o wpłynięciu uchwały Rady Gminy Raciąż do Urzędu Miejskiego jest wręcz według Komisji karygodne i niezgodne z literą prawa. < BR>
Do zadań inwestycyjnych, które nie zostały wykonane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską należy zaliczyć:
- opracowanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych w ulicy Rzewuskiego,
- budowa punktów świetlnych ul. Barańskiego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego
- wykonanie monitoringu wizyjnego w mieście.

Zdaniem członków Komisji nie wykonanie powyższych zadań wynika z nienależytej staranności oraz nie podejmowania właściwie wcześnie pożądanych działań w kierunku wykonania zadań.

Ponadto burmistrz nie realizował lub realizował z dużym opóźnieniem zadania bieżące dotyczące funkcjonowania miasta komunikowane przez radnych Rady Miejskiej oraz mieszkańców tego miasta, m.in. oznakowanie ulic, ustawienie znaków eliminujących ruch pojazdów o wyższym tonażu w centrum miasta, bieżące aktualizowanie strony internetowej i BIP, założenie odrębnego konta bankowego służącego do wpływu opłat za energię cieplną.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, wykonywanie przez gminę zadań komunalnych we własnym zakresie poprzez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną, jaką jest spółka PGKiM, wymaga również zawarcia umowy i zlecanie zadań w ramach negocjacji cen i zapytań ofertowych do innych wykonawców. Ustawa o samorządzie gminnym jak również ustawa o finansach publicznych, nakładają na Zarządy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek racjonalnego, gospodarnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Komisja Rewizyjna zwracała uwagę na ten aspekt działalności burmistrza rok temu podczas opiniowania wykonania budżetu za 2010 rok i w ocenie Komisji nie nastąpiła w tym zakresie żadna zmiana na lepsze. Przykładem takich działań jest zlecenie prac rozbiórkowych dwóch budynków przy ulicy Warszawskiej. Prace zostały zlecone bez zapytań ofertowych i zdaniem Komisji, stawki za wykonane usługi mogły być zawyżone. Zdaniem komisji burmistrz miasta poprzez zlecanie zadań, bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych do spółki PGKiM, prowadzi nieracjonalną i nieoszczędną gospodarkę finansową ze szkodą dla miasta.

Przykładem działania na niekorzyść miasta i jego mieszkańców przez burmistrza Sadowskiego jest zdaniem Komisji podpisane w dniu 18 listopada 2011 roku porozumienie trójstronne zawarte pomiędzy gminą Miasto Raciąż, PGKiM oraz Termal Transfer Technologies Sp. z o.o.. W porozumieniu tym burmistrz zgodził się na uzależnienie wpłaty przez TTT podatku od nieruchomości od zapłaty przez PGKiM należności za energię cieplną, a także świadomie zgodził się na wyłączenie mieszkańcom miasta dostawy ciepła w przypadku nie wywiązania się PGKiM z zapisów zawartych w porozumieniu.

Opieszałość ze strony burmistrza w załatwianiu niektórych spraw ważnych dla miasta oraz nieznajomość stosowania prawa doprowadziła do tego, że Rada Miejska w roku 2011 podjęła dwie uchwały obniżające wynagrodzenie burmistrzowi, dwie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz dwie uchwały w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

Przykładem opieszałości ze strony burmistrza i nieracjonalnego gospodarowania środkami finansowymi jest również brak wykonania planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Czas realizacji wynosił 5 lat, bez naliczania jakichkolwiek kar za niedotrzymanie terminu wykonania. Skutkowało to tym, iż miasto musiało płacić za wydawanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy.

Komisja Rewizyjna poinformowała, iż obserwuje zjawisko utajania, ukrywania i utrudniania dostępu do niektórych dokumentów, decyzji jak również brak odpowiedzi na pisma wpływające do Urzędu lub nieterminowe udzielanie odpowiedzi, co jest jednoznaczne z niestosowaniem przepisów ustawy k.p.a.

Kolejnym faktem wartym odnotowania jest prowadzenie przez burmistrza rozmów z inwestorami w sprawie inwestycji niebezpiecznych lub uciążliwych dla mieszkańców miasta bez informowania społeczeństwa i radnych.

Komisja Rewizyjna po wnikliwej analizie wszystkich koniecznych dokumentów negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta za 2011 rok. Zgodnie z zapisami art.68 ust.1 ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w gminie stanowią działania, które są podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań gminy w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zdaniem komisji w żaden sposób burmistrz miasta nie realizuje zapisu powyższego artykułu Brak jest kontroli i nadzoru ze strony burmistrza nad całością gospodarki finansowej, zaobserwować można nieradzenie sobie z podległymi pracownikami, brak nadzoru nad mieniem komunalnym. Stwierdzono również nieracjonalny wzrost kosztów inwestycyjnych, podpisywanie aneksów do umów na zadanie inwestycyjne, które realizowane są w drodze przetargu. Analiza ryzyka w gminie powinna zawsze odbywać się, podczas wstępnej oceny celowości oraz gospodarności każdego wydatku oraz dokonaniu najbardziej uzasadnionego, z finansowego punktu widzenia wyboru przedmiotu zamówienia, za co odpowiada kierownik danej jednostki.

(Redakcja)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: