Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Informacja o stanie bezrobocia w Raciążu

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Informacja o stanie bezrobocia w Raciążu

Bezrobocie jest ogromnym problemem, z którym muszą zmierzyć się samorządy. Ze szczególnie trudną sytuacją mamy do czynienia w niewielkich miasteczkach (takich, jak Raciąż), gdyż istniejące na ich terenie przedsiębiorstwa nie są wstanie sprostać zapotrzebowaniu na pracę. Z powodu kryzysu gospodarczego, coraz więcej osób, zarówno młodych (stojących u progu życia), jak i starszych (posiadających już jakieś doświadczenie zawodowe) nie może znaleźć zatrudnienia, a co za tym idzie, nie ma środków na utrzymanie siebie i swoich najbliższych. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, uzależnione, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady karne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, samotne, bezdomne, ofiary patologii życia rodzinnego, samotne matki, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną) mające ograniczony dostęp do zasobów, dóbr i instytucji oraz ograniczone prawa społeczne.
Na koniec grudnia 2013 roku, stopa bezrobocia w powiecie płońskim wynosiła 18,3% i przekraczała rozmiary bezrobocia w kraju, które kształtowało się na poziomie 13,4% oraz tego odnotowanego w województwie mazowieckim – 11,0%. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 507 mieszkańców Raciąża, z czego 55,8% (283 osoby) stanowiły kobiety, 10,2% (52 osoby) osoby z prawem do zasiłku, 18,1% (92 osoby) młodzież w wieku do 25 lat, 62,5% (317 osób) osoby długotrwale bezrobotne, 45,9% (233 osoby) osoby bez kwalifikacji zawodowych.

Największą grupę bezrobotnych w naszym mieście stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat ( 25,4%), jednakże trudności ze znalezieniem pracy, mieli przede wszystkim ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i niższym (58,4%). Najliczniejszą grupę bezrobotnych (biorąc pod uwagę staż pracy) stanowiły osoby ze stażem od 1 roku do 5 lat (24,1%). Bezrobocie w Raciążu w grudniu 2013roku, w stosunku do grudnia 2012 roku, wzrosło o 18 osób, tj. 3,7% (grudzień 2013r. – 507 osób; grudzień 2012r. – 489 osób).

W 2013 roku PUP w Płońsku kierował bezrobotnych na szkolenia zawodowe, warsztaty i zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych i lidera Klubu Pracy. W ubiegłym roku (po raz pierwszy) mieli oni możliwość skorzystania z pomocy psychologa, ale do tej pory żaden mieszkaniec Raciąża nie zdecydował się skorzystać z tej formy wsparcia.

Na koniec grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku zarejestrowanych było 507 bezrobotnych mieszkańców Raciąża. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zeszłego roku do pracy zostało skierowanych 149 osób z naszego miasta, z których 41 podjęło zatrudnienie. Pracodawcy prowadzący działalność na terenie miasta najczęściej poszukiwali magazynierów, spawaczy, pracowników biurowych, pakowaczy, mechaników, kierowców oraz mleczarzy. Tylko jeden mieszkaniec Raciąża był zainteresowany skorzystaniem z usług EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia) i podjęciem pracy za granicą za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. W 2013 roku osoby bezrobotne (w tym niepełnosprawne) mające trudności w wyborze zatrudnienia, zawodu lub kierunku kształcenia, skorzystały z poradnictwa zawodowego (indywidualnego: 114 osób, grupowego: 52 osoby). W Klubie Pracy w Raciążu realizowane było szkolenie z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, którego celem było przygotowanie uczestników do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz zachęcenie ich do zmiany sposobu myślenia o swojej sytuacji zawodowej, jak i funkcjonowaniu pod kątem innych aspektów życia. W ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy sześć kobiet z terenu Raciąża skorzystało ze szkolenia pt Szukam Pracy. W ramach zajęć aktywizacyjnych, jego uczestnicy dowiedzieli się, jak skutecznie szukać pracy, solidnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, nauczyli się pisać życiorys, list motywacyjny, wykorzystywać techniki poszukiwania pracy, tworzyć atrakcyjną autoprezentację, określać swoje mocne strony, rozwijać sieć kontaktów, które mogą pomóc w znalezieniu pracy, dopasowywać oferty i miejsca pracy do własnych możliwości, radzić sobie ze stresem oraz pokonywać momenty kryzysowe podczas szukania pracy. W raciąskim Klubie Pracy działającym przy PUP w Płońsku od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku zorganizowano zajęcia aktywizacyjne dla 23 grup, w których uczestniczyło 66 osób z Raciąża. Dziewięćdziesiąt jeden osób skorzystało z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych, a 22 osoby (15 kobiet i 7 mężczyzn) ze szkoleń zawodowych.

Osoby bezrobotne mogły starać się o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, których organizacja jest pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w formie subsydiów płacowych, na rekrutację pracowników znajdujących się w niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Tą forma wsparcia w 2013 roku objętych zostało 17 mieszkańców Raciąża, którzy zostali zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu (10 osób), w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu (1 osoba), w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu (1 osoba), w Spółce Wodnej w Raciążu (1 osoba), w innych podmiotach gospodarczych (2 osoby).

Roboty publiczne były organizowane dla osób wymagających reintegracji zawodowej i społecznej, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, mających więcej niż 50 lat, samotnie wychowujących dziecko do lat 18). Na 222 osoby objęte tą formą wsparcia 40 osób to mieszkańcy Raciąża, którzy zostali zatrudnieni w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu (13 osób), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu (9 osób), w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu (2 osoby), w Urzędzie Miejskim w Raciążu (13 osób), w Miejskim Przedszkolu w Raciążu (3 osoby) . Ogólna kwota zrefundowanych środków Funduszu Pracy to 237089,29 zł. Dwadzieścia dziewięć mieszkańców Raciąża, chcących zdobyć nowe umiejętności praktyczne, skorzystało także z organizowanych ze środków Urzędu Pracy staży zawodowych.

Osoby przedsiębiorcze (pozostające bez pracy) mogły skorzystać z dofinansowania (21000 zł) na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem własnej działalności gospodarczej. Z tej formy wsparcia (mającej na celu zmniejszenie bariery finansowej, na którą napotykają bezrobotni podczas uruchomienia własnej firmy) w ubiegłym roku skorzystało dwunastu mieszkańców Raciąża, otrzymując z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku środki w wysokości 252 000 zł. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogły starać się także o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych do nich bezrobotnych w wysokości nie wyższej niż 600% przeciętnego wynagrodzenia (pod warunkiem, że prowadziły ją przez okres co najmniej 6 miesięcy, przed dniem złożenia wniosku o refundację). W 2013 roku z tej szansy skorzystało pięciu pracodawców z Raciąża, którzy uzyskali wsparcie w wysokości 168 000 zł i utworzyli 8 stanowisk pracy. Sześciu bezrobotnych mieszkańców naszego miasta uzyskało zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy, a pięciu w ramach rotacji zatrudnienia (na stanowiskach wcześniej utworzonych). Bezrobotni, skierowani do pracy, poza miejscem stałego zamieszkania (w przypadku uzyskania przez nich wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia) mogły skorzystać z finansowania kosztów dojazdu i zakwaterowania. Urząd sfinansował dojazd do pracy 21 mieszkańcom Raciąża, co kosztowało 11 990,32zł. Podsumowując, w 2013roku na pomoc dla 130 osób bezrobotnych oraz pięciu przedsiębiorców z terenu naszego miasta urząd wydatkował kwotę Funduszu Pracy w wysokości 993 884,79 zł

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: