Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Aktualności

Felietony miejskie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.
Gminy, które starały się o środki z planu PO IiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) 2014-2020 oraz z programów regionalnych na inwestycje realizujące politykę ochrony środowiska i efektywności energetycznej mogą liczyć na pomoc oraz korzystne traktowanie przez Instytucje Wdrażające program Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument tworzony na poziomie gminy (lub jej związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Firma STRATEGOR przygotowuje profesjonalne Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach przygotowywania planu przeprowadzana jest inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz analizowane są możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań opracowywany jest harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostają zasady monitorowania i raportowania wyników. Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii, z wyjątkiem instalacji objętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Gmina startująca w konkursie PGN może liczyć na wysokie dofinansowanie ze środków UE (jak wiadomo Polska podpisała w 2007 roku Pakt Klimatyczny, który jest jednym z priorytetów działalności na rzecz środowiska Unii). PGN stanowi jeden z elementów osi tzw. priorytetów IX i Działań 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko. Bardzo ważne jest, aby przygotować rzetelny plan. PGN ma przede wszystkim służyć mieszkańcom. Dzięki wdrożeniu planu gmina może poprawić jakość powietrza, zaoszczędzić pieniądze na optymalizację zużycia energii, poprawić swój wizerunek, realizując prośrodowiskową i rozwojową politykę. W przypadku, gdy gmina ma w planach realizację projektów: (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego, budowa rozproszonych, czystych źródeł energii, modernizacja lub zakup taboru niskoemisyjnego, modernizacja sieci ciepłowniczych, projekty redukujące oddziaływanie hałasu, drgań, zanieczyszczeń powietrza) warto jest skorzystać z PGN, sporządzić plan i starać się o pozyskanie środków.

Z korzyści wynikających z PGN skorzystało także Miasto Gmina Raciąż. Stworzony został plan programu, który sukcesywnie jest realizowany od września 2013 roku. Dziewiętnastego września 2013 roku podjęto Uchwałę nr XXXV/240/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej. Drugiego października 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW, a dziesiątego października miasto otrzymało potwierdzenie jego wpłynięcia. Trzydziestego pierwszego października 2013 roku NFOŚiGW poprosił o uzupełnienie wniosku. Miesiąc później Urząd Miejski w Raciążu wysłał poprawione i uzupełnione dokumenty. Pod koniec marca miasto otrzymało zawiadomienie o pozytywnej ocenie wniosku sklasyfikowanego na 27 miejscu listy rankingowej. Wysokość dofinansowania to kwota – 48433zł. Obecnie trwają ostatnie procedury zmierzające do pozyskania przyznanych funduszy.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: