Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Od Wspólnot do Unii Europejskiej

 

Aktualności

Felietony miejskie

Od Wspólnot do Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) jest jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie. Stanowi gospodarczo – polityczną wspólnotę 28 państw Europy. Skupia się przede wszystkim na rozwoju wewnętrznym państw członkowskich oraz wyrównywaniu różnic między nimi. Integracja struktur europejskich rozpoczęła się w Paryżu w roku 1951.
Unię Europejską stworzono, aby położyć kres krwawym wojnom, które wybuchały między sąsiadami. Miała ona także wprowadzić stabilizacje po II wojnie światowej i być odpowiedzią na panującą w Europie destabilizację. W 1951 roku w Paryżu sześć państw założycieli (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy [RFN- NRD przyłączono w roku 1990] i Włochy) utworzyło na mocy traktatu paryskiego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Następnie w 1957 roku ustanowiono Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Od rozpoczęcia procesu integracji europejskiej jej zakres nieustannie się poszerzał. Na początku współpraca dotyczyła przemysłu węglowego i stalowego. Następnie poszerzono ją o zagadnienia gospodarcze oraz wprowadzono jednolitą walutę. Równolegle (od lat dziewięćdziesiątych) rozpoczęto ustanawianie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Dodatkowo, dla wzmocnienia ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich wprowadzono obywatelstwo Unii Europejskiej, które stanowi uzupełnienie obywatelstw narodowych

Traktaty ustanawiające trzy wspólnoty były wielokrotnie modyfikowane na mocy tzw. traktatów rewizyjnych. Zmieniły one w istotny sposób strukturę procesów integracji. Zaliczyć do nich należy: Jednolity Akt Europejski, Traktat o Unii Europejskiej (tzw. Traktat z Maastricht), Traktat z Amsterdamu (acquis Schengen), Traktat z Niceii, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Unii Europejskiej (tzw. Traktat Konstytucyjny), Traktat z Lizbony (tzw. Traktat o funkcjonowaniu Unii).

Jednym z ważniejszych traktatów rewizyjnych był Traktat z Maastricht. Na jego mocy powstała Unia Europejska, która zmieniła nazwę z EWG. Wprowadzono etapy tworzenia UGiW (Unia Gospodarcza i Walutowa), której efektem było wprowadzenie wspólnej waluty ( euro) w 1999 roku. Poza tym wprowadzono strukturę opierającą się na trzech filarach. Wprowadzono politykę bezpieczeństwa, wzmocniono politykę zagraniczną oraz uściślono współpracę wewnętrzną organizacji.

Traktat amsterdamski z 1997 roku rozszerzył postanowienia z Maastricht, dokonał uwspólnotowienia i zmian w strukturach filarowych. Na szczycie w Niceii przygotowano UE na przyjęcie dużej grupy państw. Rozszerzenie wspólnoty w 2004 roku było jednym z większych w historii Unii.

Ostatnim z najważniejszych traktatów w UE jest Traktat z Lizbony. Jego postanowienia weszły w życie w 2009 roku. Zlikwidowano strukturę filarową, a UE stałą się jednolitą organizacją międzynarodową. Ujednolicono katalog źródeł prawa oraz wprowadzono nowe zasady głosowania w Radzie. Większego znaczenia nabrała Karta Praw Podstawowych. Przyjęto także konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach.

Unia Europejska jest tworem polityczno – gospodarczym, który jest unikalny. Nie ma drugiej tak złożonej pod względem strukturalnym, funkcjonalnym, czy organizacyjnym organizacji. Wiele organizacji w różnych częściach świata wzoruje się na strukturze UE. Przykładem jest ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej).

Ojcowie założyciele :
Konrad Adenauer
Joseph Bech
Johan Willem Beyen
Winston Churchill
Alcide De Gasperi
Walter Hallstein
Sicco Mansholt
Jean Monnet
Robert Schuman
Paul-Henri Spaak
Altiero Spinelli

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: