Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013.

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013.

W roku 2013 z terenu miasta Raciąż wywozem odpadów komunalnych zajmowały się cztery podmioty, tzn. REMONDIS Drobin, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp.z.o.o., SITA Płock Gospodarka Komunalna Sp.z.o.o. Oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe NORD Krzysztof Kaczorowski.
9,16 % odpadów komunalnych z terenu miasta stanowiły odpady nadające się do ponownego użycia i recyklingu [Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały. Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów. W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne nadające się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale. ]
Kolejną grupę stanowią odpady biodegradowalne – 8,15% [odpadami biodegradowalnymi w naszych gospodarstwach domowych, ogrodach i działkach są przede wszystkim resztki roślinne (nieporażone przez choroby i szkodniki) tj. liście, chwasty, trawa (tylko w cienkich warstwach i powiędnięta), słoma, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin oraz wióry i odpady z drewna. Bioodpadami są również odpadki kuchenne np.: obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek oraz papier (niekolorowy).]

Ostatnią trzecią grupą, były odpady przygotowane do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. Ta odpady z terenu miasta stanowiły 100%

Przypominany także, że odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.
W punkcie tym można oddać następujące odpady:
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Odpady wielkogabarytowe.
3. Metal.
4. Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic).
6.Baterie, akumulatory i świetlówki.
7.Odpady budowlane i rozbiórkowe.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: