Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Budżet 2015

 

Aktualności

Aktualności

Budżet 2015

Budżet miasta jest to roczny plan finansowo - rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Główną zasadą przy jego budowie jest to, że w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na spłatę rat pożyczek i kredytu wraz z odsetkami, bieżące funkcjonowanie podległych jednostek, utrzymanie miasta a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce niemożliwością jest zaspokojenie wszytkach zgłaszanych potrzeb w ciągu jednego roku. Co roku wzrastają wydatki, a maleją wpływy do budżetu.

Dochody budżetu miasta na 2015 rok
W obecnym roku budżetowym z tytułu dochodów, do budżetu miasta wpłynie łącznie suma 16 551 055,00 zł. W roku ubiegłym budżet miasta wynosił 17 862 399,35 zł. Oznacza to, że w tym roku miasto ma o l 311 344,35 zł mniej pieniędzy. Największe zmiany wystąpiły w kwocie dotacji - spadek aż o 15,71 %. Także subwencje jakie miasto otrzymało od państwa spadły o 6,19%. Wydatki miasta natomiast wynoszą 17 430417,00 zł. Rożnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 889 362,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Dochody miasta 2015:
dochody majątkowe : 1 390 387,00 zł
dochody bieżące: 15 160 668,00zł

Wydatki budżetu miasta na 2015 rok
Wydatki budżetu miasta obejmują przede wszystkim wydatki na spłatę kredytu wraz z jego odsetkami. Następnie fundusze przeznacza się na wydatki własne, zlecone oraz majątkowe. W tym roku koszty utrzymania wszystkich jednostek wyniosą 17 430417,00 zł.

Wydatki bieżące podzielone są na kilka działów. Miasto ustalając budżet musi zaspokoić potrzeby każdego z nich, rozsądnie zarządzając pieniędzmi, którymi dysponuje. Poszczególne działy opisują potrzeby jakie stoją przed miastem w danym roku budżetowym. Zalicza się do nich gospodarkę mieszkaniową( pokrywa wydatki związane min. z kosztami opracowania dokumentacji geodezyjnej,wyceny nieruchomości remontów zasobów komunalnych, opłat za czynsze), administrację publiczną (są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, funkcjonowanie Rady Miejskiej ,funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, czy promocję Gminy Miasto Raciąż.) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zalicza się do nich choćby ubezpieczenia i badania lekarskie członków OSP w Raciążu, ubezpieczenia sprzętu, zakup paliwa do samochodów, utrzymanie budynku). Pozostałe działy to oświata i wychowanie ( są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola), ochrona zdrowia (czyli wydatki na na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz utrzymaniem budynku komunalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej) pomoc społeczna ( pieniądze przeznaczone są na rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, czy utrzymanie MOPS) gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( składa się na nią gospodarka odpadami , gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczanie miasta: , utrzymanie zieleni w miastach , ochrona gleby i wód podziemnych , fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej , oświetlenie ulic), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.

Koszty jakie musi ponieść miasto w roku 2015 rozkładają się następująco:
426 008.87 zł -spłata rat kredytu
50 000.00 zł -odsetki od kredytu
2 277 749.00zł -wydatki majątkowe
wydatki bieżące :15 152 668,00 zł

W roku budżetowym 2015 najwięcej pieniędzy miasto przeznaczyć musi na oświatę , wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą ( stanowi to 44,86% wydatków). Drugim co do wielkości sektorem jest pomoc społeczna ( 20,60%), a trzecim administracja publiczna ( 14,30%).


Umorzone raty
Dzięki odpowiedniej polityce inwestycjnej umorzyć kilka istotnych kredytów, miasto zaoszczędzi 530 871,13 zł. Pieniądze te umorzone zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. Zgodnie z umową zawartą przez burmistrza oraz WFOŚiGW pieniądze te przeznaczone są na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących budżetu miasta na 2015 rok znajduje się na stronie www.miastopraciaz.pl ( w zakładce bip Raciąż znajduje się budżet miasta).

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: